Art et Mouvement. Musée de Tel-Aviv (??).05.-(??).06.1965

Objektbezeichnung: Plakat

Beteiligte Institution: Musée de Tel-Aviv

Provenienz: Heinz Mack (geboren 1931)

Maße:
97,8 x 68 cm

Anzahl/Art/Umfang: 1 Exemplar

Datierung: 1965

Institution: ZERO foundation (ZERO foundation)

Objektnummer: mkp.ZERO.1.VII.189

Permalink: http://www.duesseldorf.de/dkult/DE-MUS-042920/853878